Category

informatie

Planpresentatie 15 oktober 2016

By | informatie

Op zaterdagmorgen 15 oktober 2016 hield woningcorporatie Tablis Wonen in het Griendencollege een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Zo’n 150 bewoners en omwonenden werden in de vorm van een presentatie geïnformeerd over de grootschalige nieuwbouw en renovatie van de wijk. Na afloop konden er vragen worden gesteld en was er voldoende ruimte om met de architect en stedenbouwkundige in gesprek te gaan over de plannen en ideeën.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Plaatsing vervangende nest- of broedkasten

By | informatie

In de Staatsliedenbuurt leven verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels zoals de huismus en de gierzwaluw. Doordat de woningen in fase 1 plaats maken voor nieuwe woningen en appartementen en vanwege de aanwezigheid van deze diersoorten, hebben we te maken met de Flora en Faunawet. Het is belangrijk dat de dwergvleermuizen en vogels kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Daarom plaatsen we de komende weken voor de dwergvleermuizen en de vogels vervangende nest- en broedkasten. In een later stadium worden definitieve voorzieningen voor deze diersoorten in de wijk geplaatst.

De bewoners van de woningen waar een vervangende nest- of broedkast wordt geplaatst, zijn op de hoogte van de werkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd.

Uitnodiging: Het resultaat telt!

By | informatie

In 2015, tijdens het Ontwerpfestival en Buurt aan zet, zijn door veel bewoners waardevolle ideeën aangedragen ter verbetering van de Staatsliedenbuurt. Niet alleen voor de woningen maar onder andere ook voor parkeren en groen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt, waar nodig tegen elkaar afgewogen, en getoetst op haalbaarheid. En nu zijn we op het punt dat we u daarvan het resultaat kunnen laten zien!

U bent van harte uitgenodigd om dit resultaat te komen bekijken en uw mening erover te geven. Daarvoor bent u van harte welkom op zaterdag 15 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur in het Griendencollege.

Wat kunt u op 15 oktober verwachten?
Om 10, 11 en 12 uur start er een presentatie met een korte toelichting op
– het programma
– het stedenbouwkundig plan en openbare ruimte
– nieuwbouw in fase 1
– planning en betrokkenheid

Aansluitend kunt u aan de hand van foto’s en tekeningen uw persoonlijke vragen en reacties delen met de ontwerpers. Uiteraard staat de koffie en thee met iets lekkers daarbij voor u klaar.

En wat gebeurt er daarna?
Als het nodig is, kan het plan op een enkel detail nog worden aangepast. Vervolgens nemen Tablis Wonen en de gemeenteraad van Sliedrecht eind van dit jaar een besluit over het gehele plan. Er wordt niet afgewacht. De individuele bezoeken aan huis voor fase 2 gaan van start. De 50 beneden-bovenwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat 21 tot en met 99 en Thorbeckelaan 78 tot en met 96 worden opgeknapt. En er worden binnenkort voorzieningen getroffen voor het behoud van verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels.

Het resultaat mag er zijn! U komt toch zeker ook kijken op 15 oktober? We kijken met veel belangstelling uit naar uw komst!

Eerste drie woningen opgeleverd in 10 werkdagen!

By | informatie

Op 5 september is Tablis Wonen gestart met de aanpak van de badkamer-, keuken- en toiletverbouwing bij 40 woningen in de Dr. Schaepmanstraat en Thorbeckelaan. We zijn gestart bij de woningen: Dr Schaepmanstraat 85 – 89 – 91. Hier zijn we 10 werkdagen bezig geweest met de verbouwing. De bewoners hebben zelf hun keuzes kunnen maken voor: – de kleur tegels; – het keukenblok en de kleur van de kasten en het keukenblad. Ook hebben ze hun aanvullende wensen aan kunnen geven. Op 15 september hebben we deze drie woningen opgeleverd. Hier onder een korte foto impressie van het gerealiseerde werk.

Een fotopresentatie is hier te downloaden.

Ondertekening ontwikkelovereenkomst

By | informatie

Afgelopen jaren is er door Tablis Wonen, BM van Houwelingen en VORM Ontwikkeling gewerkt aan de plannen voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Recentelijk is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Bovengenoemde partijen hebben samen een ontwikkelovereenkomst ondertekend.

In deze overeenkomst is overeengekomen dat BM van Houwelingen en VORM Ontwikkeling circa 104 nieuwbouw huurwoningen gaan ontwikkelen voor Tablis Wonen en dat Tablis Wonen gronden aan partijen verkoopt voor de realisatie van circa 88 koopwoningen. Ook worden plannen ontwikkeld om 168 bestaande huurwoningen te renoveren.

Tot aan het einde van het jaar wordt samen met de gemeente Sliedrecht het bestemmingsplan aangepast en zal parallel de eerste fase van het plan worden uitontwikkeld. De planning is dat begin 2017 een aanvang wordt gemaakt met het slopen van bestaande woningen waarna vervolgens wordt  gestart met de bouw van de nieuwe woningen.  Al met al een bijzonder project in Sliedrecht waarbij ook het aspect Duurzaamheid een prominente rol zal gaan spelen.

Wijkvisie Staatsliedenbuurt

By | informatie

Op maandag 1 juli 2013 overhandigden mevrouw Spruijt en de heer Batenburg namens de bewoners van de Staatsliedenbuurt de visie van deze wijk aan wethouder Lavooi en Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. Het decor van dit officiële moment was de voortuin van de woning van mevrouw Spruijt. Midden in de Staatsliedenbuurt. Het bijzondere aan deze wijkvisie is dat de bewoners deze samen met medewerkers van Tablis Wonen en de gemeente hebben opgesteld.

Waarom een wijkvisie?
De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is in de jaren vijftig gebouwd. Er staan 540 woningen in de wijk, de meeste daarvan (428) zijn huurwoningen van Tablis Wonen. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die gevraagd wordt. De staat van veel huizen is niet goed en ook de openbare ruimte heeft knelpunten. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt is de aanpak van problemen in de wijk onvermijdelijk.

Totstandkoming wijkvisie 
Allereerst is een visiegroep samengesteld. In deze visiegroep zaten huurders, eigenaren van woningen, diverse medewerkers van Tablis Wonen en van de gemeente Sliedrecht. De visiegroep is ondersteund door Woonactief. De visiegroep heeft het afgelopen jaar regelmatig overlegd. Stap voor stap is een visie ontstaan die nu op papier staat. In de visie staan de uitgangspunten om de wijk – ook in de toekomst – een plek te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud. Mevrouw Spruijt en de heer Batenburg benadrukten ook dat zij de samenwerking als heel prettig en goed hebben ervaren.

Trots op samenwerking tussen bewoners, Tablis Wonen en de gemeente
“Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk geweest. Je hebt tenslotte te maken met een diversiteit aan meningen, wensen en ideeën. En daarom zijn we juist zo trots op deze samenwerking en het resultaat”, aldus Henk Gravesteijn. “Deze wijkvisie is een stip aan de horizon waar we naar toe kunnen werken en dat doen we ook weer gezamenlijk”. Ook wethouder Lavooi gaf aan trots te zijn op het verloop van het traject tot nu toe. Het is zeker een traject waar heel kritisch naar wordt gekeken door de Sliedrechtse samenleving”.

De toekomst 
De visie is zeker geen afgerond plan, het geeft richting aan de planvorming voor de wijk. De komende maanden stelt de gemeente een startnotitie met gemeentelijke randvoorwaarden voor de wijkaanpak op. Die startnotitie, samen met de wijkvisie, wordt daarna aan de gemeenteraad voorgelegd. Gezien de totstandkoming van deze wijkvisie zal het zeker lukken om gezamenlijk toe te werken naar een wijk waar het goed wonen is voor jong en oud. Bij het maken van concrete plannen worden natuurlijk de bewoners weer nauw betrokken.

De wijkvisie
Download hier de volledige versie van de wijkvisie.