In de Staatsliedenbuurt leven verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels zoals de huismus en de gierzwaluw. Doordat de woningen in fase 1 plaats maken voor nieuwe woningen en appartementen en vanwege de aanwezigheid van deze diersoorten, hebben we te maken met de Flora en Faunawet. Het is belangrijk dat de dwergvleermuizen en vogels kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Daarom plaatsen we de komende weken voor de dwergvleermuizen en de vogels vervangende nest- en broedkasten. In een later stadium worden definitieve voorzieningen voor deze diersoorten in de wijk geplaatst.

De bewoners van de woningen waar een vervangende nest- of broedkast wordt geplaatst, zijn op de hoogte van de werkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd.